Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Chemia w szkole (ONLINE)

Kategoria: Chemia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

ADRESACI
Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub chemia w wymiarze co najmniej jednego semestru,
przygotowanie pedagogiczne,
podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Chemia nieorganiczna
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
Chemia organiczna
Elementy ochrony środowiska
Informatyka użytkowa w nauczaniu chemii
Doświadczenia chemiczne z elementami analityki chemicznej
Metodyka nauczania chemii dla poszczególnych etapów edukacyjnych
Psychologia uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Warsztat umiejętności interpersonalnych
Praktyka szkolna
Seminarium dyplomowe
KORZYŚCI
Uzyskanie uprawnień do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie edukacji. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów podyplomowych Chemia w szkole zdobędą umiejętności w zakresie:

znajomości podstaw chemii pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć edukacyjnych z chemii,
samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia chemicznego,
planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z chemii,
przygotowania i przeprowadzenia doświadczeń chemicznych,
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z chemii,
samodoskonalenia wiedzy chemicznej,
pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy z chemii.
CZAS TRWANIA
3 semestry, 360 h (w tym 60 h praktyk)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl