Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent studiów Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Posiada specjalistyczną i rzetelną wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
Zna podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE.
Potrafi zdiagnozować specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego działań.
Potrafi wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej.
ADRESACI
Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedszkoli, instruktorów zajęć pozaszkolnych, pedagogów szkolnych, arteterapeutów oraz wszystkich pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne obejmujące wiedzę i umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W PROGRAMIE
W programie studiów podyplomowych Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in.:

Warsztat kompetencji osobistych nauczyciela w pracy z dzieckiem z SPE
Formalnoprawne aspekty pracy z uczniem z SPE
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka
Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
Neuropedagogiczne aspekty rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Praca z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym
Praca z uczniem niewidomym lub słabo widzącym
Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Praca z uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Praca z uczniem z ADHD
Praca z uczniem z niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
Praca z uczniem z szczególnie uzdolnionym
Praca z uczniem z chorobą przewlekłą
Seminarium dyplomowe
Praktyki
KORZYŚCI
Studia z zakresu Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzmacniają kompetencje metodyczne nauczyciela. Nauczyciel posiadający wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z uczniem z SPE staje się osobą najbardziej kompetentną w tym obszarze, a tym samym niezbędną w placówce oświatowej. Potrafi tworzyć indywidualne programy pracy z uczniem, a także scenariusze zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Ponadto wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów w znacznym stopniu ułatwiają nauczycielowi pracę, a prowadzone przez niego lekcje, uwzględniające potrzeby uczniów są dla nich atrakcyjniejsze. Efektem zwiększenia się kompetencji nauczyciela w zakresie pracy z uczniem z SPE jest efektywny przebieg procesu kształcenia, oznaczający satysfakcję nauczyciela i możliwość samorealizacji ucznia.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 295 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl