Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka w szkole (ONLINE)

Kategoria: Fizyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

ADRESACI
Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru,
przygotowanie pedagogiczne,
podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Moduł 1 Elementy fizyki teoretycznej

Wprowadzenie do fizyki
Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej
Mechanika teoretyczna
Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
Elektryczność i magnetyzm
Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
Elementy fizyki kwantowej
Elementy fizyki jądrowej
Wybrane zagadnienia z astronomii
Elektrodynamika i optyka


Moduł 2 Dydaktyka fizyki

Programy użytkowe i techniki multimedialne
Metodyka nauczania fizyki
Warsztat umiejętności interpersonalnych


Moduł 3 Fizyka w praktyce szkolnej

Eksperymenty i doświadczenia
Praktyki w szkole
Seminarium dyplomowe
KORZYŚCI
Uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie edukacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku.

Absolwenci studiów podyplomowych Fizyka ukształtują również umiejętności w zakresie:

znajomości technik fizyki wyższej pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć edukacyjnych z fizyki,
samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia fizycznego,
planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z fizyki,
indywidualizacji pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z fizyki,
samodoskonalenia wiedzy fizycznej,
pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy z fizyki.

CZAS TRWANIA
3 semestry, 350h (w tym 60h praktyk)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl