Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyfic (ONLINE)

Kategoria: Historia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Program studiów podyplomowych Historia w szkole umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: historia. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ADRESACI: Studia podyplomowe Historia w szkole przeznaczone są dla absolwentów humanistycznych studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje, niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciel historii.

W PROGRAMIE: Program obejmuje następujące zagadnienia:

- historia historiografii rozumiana jako nauka o badaniu piśmiennictwa historycznego, począwszy od zapisów starożytnych do najnowszych;
- przegląd i opis źródeł pozyskiwania danych historycznych;
- metodologia historii rozumiana jako nauka o badaniu metod, stosowanych w historycznym opisie;
- rola nauk pomocniczych historii ( m.in. w procesie nabywania i przetwarzania wiedzy historycznej), dzięki którym historyk rozumie źródła historyczne oraz prowadzi badania historyczne (m.in. archeologia, archiwistyka, chronologia, dyplomatyka, genealogia, geografia polityczna, heraldyka, numizmatyka, paleografia, kryptografia, demografia historyczna, antropologia kultury) ;
- historia polityczna i gospodarcza- od starożytności do historii najnowszej (XXIw);
- metodyka pracy historyka w różnych typach szkół;
- metody aktywizujące w nauczaniu historii;
- praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- podstawa programowa a program nauczania historii w różnych typach szkół;
- praktyki zawodowe.

Studia kończą się egzaminem końcowym z historii ( forma stacjonarna).

KORZYŚCI: Po ukończeniu studiów podyplomowych Historia w szkole absolwent uzyska prawo uczenia historii w szkole na dowolnym poziomie ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w systemie publicznym jak i niepublicznym. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu historii, w trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia wnoszą informacje nt. pracy historyka w szkole ( szczególnie- nowa podstawa programowa a programy nauczania), pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają one także zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania oraz realizacji procesu dydaktycznego.

ORGANIZACJA: 80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- przygotowanie pedagogiczne

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600 PLN - płatne w 10 ratach
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl