Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka z el. e-learningu (ONLINE)

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych z zakresu Informatyka z elementami e-learningu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz rozporządzeniem z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17).

ADRESACI: Studia podyplomowe Informatyka z elementami e-learningu adresujemy do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem uprawnień do nauczania przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Uczestnikiem studiów Informatyka z elementami e-learningu mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia.

W PROGRAMIE: W programie studiów podyplomowych Informatyka z elementami e-learningu m.in:

- Wstęp do informatyki, logarytmy.
- Budowa komputera i składowe zestawu komputerowego.
- Systemy operacyjne i programy użytkowe.
- Podstawy edycji tekstu i niektóre opcje zaawansowane.
- Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym.
- Podstawy pracy z programami prezentacyjnymi.
- Podstawy pracy z bazami danych.
- Podstawy obsługi sieci Internet i poczty elektronicznej.
- Sieci komputerowe i administrowanie szkolną siecią komputerową.
- Podstawy grafiki komputerowej.
- Projektowane stron internetowych - edycja szkolnej witryn internetowej.
- Zabezpieczenia komputera przed intruzami i użytkowanie programów antywirusowych.
- Multimedia w szkole – podłączanie i konfiguracja, projektowanie pomocy dydaktycznych.
- Podstawy programowania w języku C++.
- Podstawy programowanie w języku Delphi.
- Wstęp do programowania w języku Java.
- Nowoczesny typ oprogramowania – praca w tak zwanej „ Chmurze”.
- Metodyka nauczania technologii informacyjnej.
- Metodyka nauczania informatyki.
- Wprowadzenie do e-learningu.
- Metodyka zdalnego nauczania.
- Projekt końcowy.

KORZYŚCI: Absolwent po ukończeniu studiów wie, zna, potrafi:

- Wie w jaki sposób przygotować komputer do pracy, konfiguruje interfejs.
- Umie posługiwać się systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym.
- Potrafi przygotować zajęcia z zastosowaniem multimediów i komputerowych pomocy dydaktycznych.
- Zna systemy zabezpieczeń komputera i potrafi stosować profilaktykę antywirusową.
- Potrafi przygotować szkolna witrynę internetową.
- Zna podstawy grafiki komputerowej i potrafi przygotować interaktywne pomoce dydaktyczne.
- Zna i wykorzystuje platformy e-learningowe do pracy zdalnej z uczniem.
- Potrafi zarządzać szkolną Siecią Komputerową.
- Korzysta z najnowszego oprogramowania w Chmurze.
- Sprawnie instaluje i odinstalowuje wskazane oprogramowanie.
- Absolwent jest przygotowany do uzyskania certyfikatu Europejskich Kompetencji Komputerowych ECCC w nauczanych modułach.

UWAGA! Studia w formule Blended Learning. 170h realizowanych jest e-learningowo, na platformie zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, 180h realizowane jest stacjonarnie, podczas zjazdów weekendowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu studiów I lub II stopnia
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl