Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wiedza o kulturze (ONLINE)

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Tematyka studiów podyplomowych koncentruje się na różnorodnych dziedzinach kultury i sztuki (sztuki plastyczne, teatr, film, telewizja, nowe media, reklama).

Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat różnych aspektów kultury, zarówno w aspekcie teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym - aktywnym wprowadzania młodzieży w życie kulturalne. Po ukończeniu studiów podyplomowych jest możliwość prowadzenie przedmiotu wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszechstronne przygotowanie do:

- prowadzenia przedmiotu "wiedza o kulturze" w liceach ogólnokształcących i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów;
- prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i szeroko pojętą kulturą np. bloków tematycznych, zajęć pozalekcyjnych i profilowanych „kultura regionu", „animacja kulturalna", ścieżki edukacyjne, warsztaty itp.;
- animowania młodzieżowych i szkolnych wydarzeń kulturalnych
- uzupełnienia wiedzy humanistycznej o problemy kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuk, muzyki, teatru, filmu, telewizji, reklamy i sztuki medialnej;
- prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;
- prowadzenia zajęć związanych z percepcją sztuki i uczestnictwem kulturze;
- samokształcenia i poszukiwania wiadomości oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł w zakresie edukacji kulturalnej;
- opracowania programu autorskiego w oparciu o podstawy programowe i własne kompetencje i zainteresowanie;
- aktywnego uczestnictwa w kulturze.

ADRESACI: Studia adresowane są do nauczycieli mających ukończone studia licencjackie lub magisterskie typu humanistycznego.

- dla nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych - liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów uczących przedmiotu "wiedza o kulturze" prowadzących programy edukacyjne związane z kulturą i sztuką
- dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szkołach podstawowych uczących języka polskiego, historii i innych przedmiotów, chcących poszerzyć wiedzę o elementy kultury i sztuki (historia sztuki, muzyka, teatr, film, kultura masowa, reklama, sztuki medialnej),
- dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem do uczestnictwa w kulturze.

PROGRAM: Program studiów ułożony jest tak aby przedmioty teoretyczne stanowiły podstawę do działań praktycznych i projektowych w zakresie poznawania, rozumienia i czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym. Program studiów został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

W programie studiów przewidziane są zajęcia z zakresu historii kultury, filozofii, socjologii i antropologii kultury, historii i teorii sztuki, kultury i sztuki współczesnej, kultury masowej, a także zagadnienia dotyczące teatru, również wprowadzające w praktyczne aspekty animacji teatralnej. Osobny blok zajęć będzie prezentował problematykę historii filmu, filmu polskiego, nowych mediów, a także reklamy i telewizji. Zajęcia poświęcone będą również zagadnieniom z historii i teorii muzyki oraz jej roli w kulturze. Ważny jest również moduł przedmiotów dotyczących funkcjonowania i działalności instytucji i organizacji kultury oraz kultury regionalnej i turystyki, a także muzealnictwa i organizacji wystaw. Przedmioty te wprowadzą słuchaczy w praktyczne aspekty animowanych wydarzeń kulturalnych i funkcjonowania instytucji kultury. Studia łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną (projekty i warsztaty), zachęcając do realizacji projektów w obszarze kultury i sztuki.

W programie m.in:

- Historia sztuki
- Teoria sztuki
- Wstęp do filozofii
- Historia i teoria kultury
- Socjologia kultury
- Antropologia kultury
- Kultura współczesna
- Kultura masowa
- Sztuka współczesna
- Teatr i widowisko w kulturze
- Wiedza o teatrze i dramacie
- Animacja widowisk teatralnych
- Historia filmu
- Film polski
- Nowe media
- Telewizja i mass media
- Kultura regionalna i turystyka
- Instytucje i organizacje kultury
- Muzealnictwo i podstawy organizacji wystaw
- Historia i teoria muzyki
- Muzyka w kulturze
- Psychologia twórczości
- Telewizja i mass media
- metodyka nauczania
- praktyki

KORZYŚCI: Studia umożliwiają wielokierunkowe przygotowanie do prowadzenia przedmiotu wiedza o kulturze, samodzielne konstruowanie zagadnień do pracy z młodzieżą oraz przygotowywanie konspektów lekcji. Jednocześnie rozwijane będą umiejętności praktyczne w zakresie organizacji przedsięwzięć kultury młodzieżowej, animacji teatralnej, kultury regionalnej i organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych. W programie studiów zawarte są przedmioty z różnorodnych obszarów kultury, w ten sposób ukazana jest jej złożoność, również w kontekście nowych mediów i technologii.

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl