Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami (ONLINE)

Kategoria: Matematyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkole w zreformowanym systemie edukacji. Ponadto, słuchacze w trakcie studiów zrealizują blok zajęć skoncentrowanych na metodyce pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

ADRESACI
Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

dyplom magistra, inżyniera lub licencjata w obszarze nauk ścisłych, technicznych lub innych studiów, w programie których występował co najmniej jeden przedmiot matematyczny w wymiarze co najmniej jednego semestru,
przygotowanie pedagogiczne,
podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint
W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Moduł I Elementy matematyki wyższej

Wybrane elementy logiki i teorii mnogości
Elementy teorii liczb
Elementy algebry
Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
Geometria elementarna
Geometria analityczna
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka opisowa
Moduł II Dydaktyka matematyki

Metodyka kształcenia matematycznego
Praktyki w szkole
Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela matematyki
Moduł III Zintegrowanie kompetencji

Medodyka pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela
Seminarium dyplomoweKORZYŚCI
Absolwenci studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej z elementami metodyki nauczania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się będą posiadali uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowejw zreformowanym systemie edukacji.

Ukształtują również umiejętności w zakresie:

znajomości technik matematyki wyższej pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć edukacyjnych z matematyki,
samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego,
planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z matematyki,
indywidualizacji pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
samodoskonalenia wiedzy matematycznej,
wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela matematyki
pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy matematycznej.
CZAS TRWANIA
Studia trwają 3 semestry, 350 godzin dydaktycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl