Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego

Kategoria: Mechanika i budowa maszyn

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zawodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w nowym obszarze zawodowym, jakim jest mechatronika. Nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć zgodnie z nową podstawą programową w ramach kwalifikacji:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
ADRESACI
Studia podyplomowe w zakresie „Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego” adresujemy do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które pragną przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w obszarze Mechatroniki. Studia dedykowane są również czynnym nauczycielom, którzy pragną zdobyć przygotowanie do nauczania w ramach drugiego przedmiotu.

W PROGRAMIE
Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która obejmuje swoją treścią m.in. mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Treści programowe w ramach studiów podyplomowych zostały tak dobrane, aby pokazać jej praktyczny wymiar i obejmują m.in.:

Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki.
Podstawy automatyki.
Podstawy robotyki.
Technologię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.
Eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych.
Naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych.
Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Programowanie sterowników PLC.
Programowanie manipulatorów i robotów.
Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC.
Zarządzanie produkcją.
Dydaktykę mechatroniki z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia (w tym kształcenia na odległość).


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KORZYŚCI
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego pozwoli absolwentom na:

uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pracę w charakterze nauczyciela mechatronicznych przedmiotów zawodowych w systemie kształcenia modułowego i przedmiotowego,
możliwość zdobycia przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu,
uzyskanie kompetencji dzięki kadrze z doświadczeniem praktycznym.
Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – od roku 1996 organizacja zorientowana na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych tworzy warunki do osiągania kompetencji zawodowych w różnych obszarach. Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe
i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. Celem budowania sprzężenia zwrotnego w układzie szkoła-pracodawcy proces uczenia się w ŁCDNiKP realizowany jest w porozumieniu z pracodawcami i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl