Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle

Kategoria: Mechanika i budowa maszyn

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zwodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Celem Studiów Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle jest podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów, którzy ze względu na ukończony inny kierunek studiów lub ukończenie studiów w odległym terminie nie posiadają wykształcenia zgodnego z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy oraz z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii.

ADRESACI
Studia podyplomowe „Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle” adresujemy do absolwentów studiów politechnicznych o kierunku: elektrycznym, elektronicznym, mechanicznym, automatyki i robotyki. Kandydaci posiadający wykształcenie w innym kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych mechatroniką, mogą również aplikować na studia podyplomowe.

W PROGRAMIE
Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która obejmuje swoją treścią m.in. mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Treści programowe w ramach studiów podyplomowych zostały tak dobrane, aby pokazać jej praktyczny wymiar i obejmują m.in.:

Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki.
Podstawy automatyki.
Podstawy robotyki.
Technologię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.
Eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych.
Naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych.
Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Programowanie sterowników PLC.
Programowanie manipulatorów i robotów.
Programowanie maszyn sterownych numerycznie CNC.
Zarządzanie produkcją.
Programowanie i użytkowanie maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
Mechatronikę w pojazdach samochodowych.
KORZYŚCI
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Mechatroniki - urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle pozwoli absolwentom na posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki oraz twórczą aktywność
w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent studiów podyplomowych będzie także przygotowany do zarządzania procesami technologicznymi oraz sterowania i rozwijania produkcji
w przedsiębiorstwach przemysłowych.Studia podypolomowe realizowane sa we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i kształcenia Praktycznego. Zajęcia studyjne organizowane będą w firmie FESTO.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - od roku 1996 organizacja zorientowana na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych tworzy warunki do osiągania kompetencji zawodowych w różnych obszarach. Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe
i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. Celem budowania sprzężenia zwrotnego w układzie szkoła-pracodawcy proces uczenia się w ŁCDNiKP realizowany jest w porozumieniu z pracodawcami i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl