Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Arteterapia

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.


ADRESACI: Studia Podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Arteterapii adresujemy również do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.


W PROGRAMIE: Zajęcia na studiach podyplomowych z Arteterapii mają charakter modułowy i obejmują m.in.:

- warsztat umiejętności interpersonalnych, psychologię twórczości i zdolności,
- diagnostykę i terapię pedagogiczną, elementy psychologii i psychopatologii, metody i szkoły psychoterapii,
- wstęp do arteterapii, elementy historii sztuki,
- plastykę w nauczaniu i terapii, kreatywność w myśleniu i działaniu
- muzykę, taniec, choreoterapię i logorytmikę
- rysunek, malarstwo, rzeźbę
- dramę, biblioterapię
- rysunkowe metody projekcyjne w diagnostyce psychologicznej
- intermedia, multimedia, mixmedia


KORZYŚCI: Studia podyplomowe z Arteterapii pozwolą między innymi na:

- zapoznanie się z rolą aktywności plastycznej w nauczaniu i terapii
- praktyczne poznanie założeń i technik pracy arteterapeutycznej
- zapoznanie się z możliwościami wykorzystania muzyki i tańca w terapii
- poznanie możliwości terapeutycznego wykorzystania biblioterapii i dramy w praktyce
- przygotowanie własnego projektu arteterapeutycznego w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem wybitnego arteterapeuty program studiów odpowiada wymogom ubiegania się o certyfikat arteterapeuty nadawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

- czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
- styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

- KOSZT: 3.400 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
- Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
- Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl