Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.

ADRESACI: Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje:

- Warsztat komunikacji społecznej
- Ochrona ludności i obrona cywilna
- Charakterystyka substancji toksycznych
- Zagrożenia w czasie wojny i pokoju
- Źródła i skutki promieniowania jądrowego
- Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
- Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
- Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
- Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
- Ostrzeganie ludności o zagrożeniach
- System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa
- Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
- Metodyka pracy z grupą

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KORZYŚCI: Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa uzyska::

- przygotowanie do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,

a także:

- zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej,
- zapozna się ze strukturami obronności państwa,
- wykształci umiejętności udzielania pierwszej pomocy
- zostanie przygotowany do działania ratowniczego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia,
- przyswojeni metody radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
- poznana skutki zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

- czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
- styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:
• KOSZT: 2.900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl