Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

- prowadzenia zajęć plastycznych na II, III i IV etapie edukacyjnym w oparciu o nowoczesne metody
- i narzędzia edukacyjne
- rozwijania ciekawości poznawczej i kreatywności oraz twórczego myślenia
- kształtowania postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
- projektowania i organizowania wydarzeń artystycznych
- przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze

ADRESACI: Studia podyplomowe Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej skierowane są do nauczycieli, wychowawców, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuki, arteterapii, psychologii, metodyki wychowania podmiotowego oraz poszerzyć swój repertuar dydaktyczny o elementy grafiki komputerowej.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Edukacji plastyczna z elementami grafiki komputerowej zawiera mi.in. zagadnienia z zakresu:

- techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, intermedia)
- kompozycja i projektowanie graficzne
- technologie informacyjne i grafika komputerowa w nauczaniu plastyki
- teoria i historia sztuki
- psychopedagogika twórczości
- edukacja ucznia zdolnego
- wybrane zagadnienia prawa autorskiego
- metodyka nauczania plastyki
- edukacja regionalna
- edukacja filmowa
- drama w edukacji
- choreografia z elementami tańca
- warsztat grupa otwarcia
- warsztaty z autoprezentacji
- organizacja wystaw
- projektowanie warsztatów artystycznych
- seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Studia podyplomowe Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej pozwolą absolwentom na:

- zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychopedagogiki twórczości, edukacji regionalnej, edukacji ucznia zdolnego
- poznanie zagadnień funkcjonowania w grupie
- zapoznanie słuchaczy z narzędziami grafiki komputerowej oraz technologiami informacyjnymi
- poznanie zasad współpracy w zespole
- wykształcenie umiejętności komunikacyjnych oraz autoprezentacji
- rozwijanie umiejętności zastosowania poznanych metod kształcenia we własnym środowisku pracy

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy,
- kserokopia dowodu osobistego,
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl