Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logopedia

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy i skutecznej terapii z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyta przez słuchaczy wiedza i umiejętności pozwalają na dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych.

ADRESACI: Na studia podyplomowe w zakresie Logopedii przyjmowani będą absolwenci studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych (filologia, filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), wokalno-aktorskich oraz medycznych.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Logopedia obejmuje następujące zagadnienia:

- lingwistyczne podstawy logopedii
- pedagogiczne podstawy logopedii
- psychologiczne podstawy logopedii
- neuropsychologia
- neurologia
- psychiatria
- psychoterapia
- rehabilitacja i pielęgnacja pacjenta
- wczesna interwencja logopedyczna
- rozwojowe zaburzenia mowy pisanej i liczenia
- foniatria i emisja głosu
- zaburzenia mowy w tym dyslalia, afazja, niepłynność mówienia, oligofazja, schizofazja etc., dysfagia, mutyzm, autyzm
- surdologopedia
- tyflologopedia
- niewerbalne formy komunikacji

KORZYŚCI: Ukończone studia podyplomowe w zakresie Logopedii umożliwiają pracę w nowym zawodzie: logopeda (ujętym w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr223904) i nauczyciel logopeda ( ujęty w KZiS numer 235903) .

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne – absolwent uzyska nie tylko wiedzę,
ale będzie wyposażony w umiejętności praktyczne niezbędne w pracy logopedy.

W odróżnieniu do innych ofert studiów logopedycznych – w naszej uczelni słuchacze mają zapewnione miejsca praktyk i odbywa się to w ramach czesnego.

Absolwenci uzyskują szerokie możliwości zatrudnienia np. w Poradniach Foniatryczno- Logopedycznych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w żłobkach, szkołach i przedszkolach masowych i integracyjnych , w placówkach specjalnych (przedszkola, szkoły, ośrodki, DPS) .

STUDIA Z ZAKRESU LOGOPEDII SPEŁNIAJĄCE WARUNKI CERTYFIKATU PRZYZNAWANEGO PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW.

CZAS TRWANIA: Studia dwuletnie (czterosemestralne), obejmujące 607 godzin kształcenia, w tym praktyki organizowane przez uczelnię.

Praktyki w wymiarze 120 godzin, rozpoczynają się w II semestrze. Przewidziane są w piątki lub w poniedziałki od rana.

Wszystkie zajęcia praktyczne zapewnia uczelnia w ramach czesnego. Zorganizowane są w różnych placówkach oświatowych i medycznych tak, by słuchacz miał możliwość zapoznania się z wszelkimi zaburzeniami mowy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
- badanie audiogramem (badanie słuchu)

Od kandydatów wymaga się prawidłowej wymowy i dobrego słuchu. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 6.800 PLN płatne w 20 ratach miesięcznych po 340 PLN (cena promocyjna!)
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl