Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Neurologopedia ogólna i dziecięca

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych w zakresie Neurologopedii ogólnej i dziecięcej jest poszerzenie i ugruntowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażenie słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie.

ADRESACI: Studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca dedykowane są absolwentom kierunku logopedia ogólna oraz praktykującym już logopedom, którzy chcą poszerzyć wiedzę i opanować umiejętność z zakresu neurologopedii klinicznej. Absolwenci studiów podyplomowych Neurologopedia ogólna i dziecięca wzbogacą swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy z pacjentem z afazją, afazją postępującą, dysartrią i dysfonią neurogenną i opóźnionym rozwojem mowy.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Neurologopedia ogólna i dziecięca ujmuje w jeden system wiedzę medyczną, lingwistyczną i logopedyczną, niezbędną do profesjonalnego wykonywania zawodu neurologopedy.

Blok zajęć medycznych obejmuje wiedzę teoretyczną wzbogaconą ćwiczeniami z zakresu anatomii prawidłowej i patologicznej, fizjologii i patofizjologii OUN oraz pozostałych narządów biorących udział w tworzeniu mowy. Słuchacz poznaje podstawowe metody badań neurologicznych, audiologicznych, foniatrycznych, psychiatrycznych i psychologicznych oraz zdobędzie umiejętność czytania i interpretowania wyników. Poznaje wpływ różnorodnych zaburzeń organicznych na funkcję mowy oraz konieczność i przydatność pełnej analizy medycznej wspomagającej diagnozę logopedyczną.

Blok zajęć lingwistycznych wyposaża studenta w wiedzę niezbędną do prawidłowego wykorzystania mechanizmów językowych, gramatycznych i słowotwórczych, leksji oraz grafii w procedurach stymulujących proces rehabilitacji mowy.

Blok zajęć logopedycznych obejmuje wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozy, planowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej mowy z uwzględnieniem specyfiki pracy z pacjentem dorosłym. Słuchacz poznaje także diagnostykę, planowanie i prowadzenie terapii z dziećmi, których zaburzenia mowy mają podłoże neurologiczne. W programie studiów przewidziano dodatkowe zajęcia uzupełniające, pozwalające uzyskać certyfikat terapii Metodą Akcentów oraz terapii Metodą Tomatisa oraz wykłady monograficzne uzupełniające zagadnienia ogólne i szczegółowe np. z zakresu prawa w medycynie.

Szczegółowy program studiów:

Blok I – Podstawy Neurologopedii -43 h

- Anatomia prawidłowa Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego oraz pozostałych narządów związanych z mową wraz z funkcjami połykania, żucia, leksji i grafii
- Fizjologia i patofizjologia Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego oraz pozostałych układów mowy wraz z funkcjami połykania, żucia, leksji i grafii
- Analiza i interpretacja wyników badań foniatrycznych, audiologicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, psychologicznych
- Zasady diagnozy neurologopedycznej
- Lingwistyka neurologopedyczna
- Podstawy prawne zawodu logopedy

Blok II – Neurologopedia ogólna - 71h

- Afazja
- Dysartia
- Zaburzenia mowy pacjentów psychiatrycznych
- Zaburzenia mowy w stanach otępieńczych
- Terapia neurologopedyczna pacjenta dorosłego

Blok III - Neurologopedia Dziecięca - 99h

- Opóźniony Rozwój Mowy
- Afazja dziecięca
- Dysartria w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego, dysfonii neurogennej i innych zaburzeń neurologicznych
- Autyzm
- Mutyzm
- Zaburzenia mowy w oligofrenii
- Zaburzenia mowy dzieci o etiologii alergicznej, psychiatrycznej i genetycznej
- Terapia neurologopedyczna u dzieci

Blok IV – Staże 192h

Staże będą odbywały się w Pabianickim Centrum Medycznym na oddziałach:

- Udarowy
- Neurologiczny
- Laryngologiczna bądź foniatryczna
- Psychiatria dorosłych i dzieci
- Placówka dla dzieci oligofrenicznych
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dorosłych
- Gabinet Logopedyczny

KORZYŚCI: Dzięki kooperacji z Pabianickim Centrum Medycznym studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca mają bardzo praktyczny charakter. Aż 324h zajęć (132h zajęć i 192h stażu) będą odbywały się na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego, dzięki czemu nasi słuchacze oprócz wiedzy teoretycznej zdobędą tak ważną praktykę.

Neurologopedia jest nadal specjalnością dość rzadką. Niewielu logopedów ma wystarczającą wiedzę, doświadczenie i odwagę do podjęcia pracy z tego typu pacjentami, niezależnie czy terapia dotyczy pacjentów dorosłych czy dzieci. Osoby, które chcą zmienić profil swojej dotychczasowej praktyki zawodowej muszą wyposażyć się w odpowiedni warsztat, a proponowane studia podyplomowe to umożliwiają. Dzięki gruntownej wiedzy merytorycznej oraz licznym praktykom i ćwiczeniom klinicznym absolwent jest doskonale przygotowany do specjalistycznej pracy z pacjentem z afazją, a zapotrzebowanie jest duże. Oddziały i poradnie neurologiczne, udarowe i foniatryczne są zobowiązane do zatrudnienia tak uprofilowanych logopedów. Również specjalistyczne placówki pediatryczne opiekujące się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi muszą w swojej kadrze posiadać logopedów wysokiej klasy. Studia neurologopedyczne dają możliwość wykonywania wymagającej, ciekawej pracy, na którą jest duże zapotrzebowanie społeczne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom / świadectwo ukończenia studiów logopedycznych
- kserokopia dowodu osobistego
- formularz zgłoszeniowy

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 5500 PLN - płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl