Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

ADRESACI
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

W PROGRAMIE
Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika obejmuje zagadnienia związane z:

koncepcjami edukacji osób z upośledzeniem umysłowym (słuchacz stosuje je w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej);
diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów o obniżonej, w różnym stopniu, sprawności intelektualnej;
metodami i technikami wspierającymi rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu;
zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psycho – społecznym swoich uczniów oraz wyborem metod i form pracy.
Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w Standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012).

KORZYŚCI
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki pozwoli na:

uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych stopniach głębokości – w placówkach i szkołach specjalnych oraz w oddziałach integracyjnych szkół masowych,
uzyskanie przygotowania do pracy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in.


CZAS TRWANIA
3 semestry – 345 godzin (w tym 65 h zajęć praktycznych i wizyt studyjnych w placówkach) + 55 godzin praktyk samodzielnych słuchacza

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
- kserokopia dowodu osobistego
- przygotowanie pedagogiczne

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2900 PLN, płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl