Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych w zakresie Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. Słuchacz pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym- ćwiczenia, warsztaty) słuchacze poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno- pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

ADRESACI: Studia podyplomowe Opieka nad osobą starsza i administrowanie systemem opieki kierujemy do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, a w szczególności do pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktorów kulturalno – oświatowych, pielęgniarek, pedagogów, animatorów aktywności oraz edukatorów zdrowia, psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Opieka nad osobą starsza i administrowanie systemem opieki obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych
- Profilaktyka starości i adaptacji do niej
- Socjologia starości, zagrożeń i patologii starości i zjawisk
- Samorealizacja człowieka,
- Polityka społeczna,
- Prawo socjalne i opiekuńcze
- Opieka geriatryczna
- Aktywizacja społeczna
- Formy i metody pracy z człowiekiem starszym
- Organizacja pomocy społecznej osobom starszym i stowarzyszenia na rzecz osób starszych w Polsce i za granicą
- Kluczowe problemy zarządzania pomocą społeczną oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Współczesne tendencje w zarządzaniu i administrowaniu systemem pomocy osobom starszym

KORZYŚCI: Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, zagadnienia związane z opieką i aktywizacją osób trzeciego i czwartego wieku stają się coraz istotniejsze. Rynek usług dla seniorów staje się coraz szerszy i coraz bardziej wymagający, a opiekunowie odpowiednio wykształceni i przygotowani w zakresie pracy z osobami starszymi stają się specjalistami poszukiwanymi do pracy w placówkach państwowych i prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy,
- kserokopia dowodu osobistego,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2900 PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl