Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną (poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”).

ADRESACI: Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zawiera m.in. zagadnienia:

- teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
- sieroctwo naturalne i społeczne
- współczesne problemy pedagogiki społecznej
- rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
- wybrane problemy psychologii rozwojowo – wychowawczej
- funkcje opiekuńczo – wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
- specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo – wychowawczych
- planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej z jednostką i grupą
- prawne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej
- podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
- elementy terapii pedagogicznej
- technologie informacyjne w pracy nauczyciela - wychowawcy
- elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
- trening twórczości
- zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
- psychopedagogika niedostosowania społecznego
- podstawy profilaktyki
- budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
- psychologia i profilaktyka uzależnień
- współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
- moduł „Kierownik wycieczek”

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KORZYŚCI:

- Dodatkową korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
- Większa część zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi

Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy,
- kserokopia dowodu osobistego,
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2.900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl