Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjoterapia

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii jest wyposażenie studentów w specjalistyczne kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

ADRESACI: Na studia podyplomowe z Socjoterapii zapraszamy absolwentów studiów I lub II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, zamierzający uzyskać przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Socjoterapia obejmuje następujące treści kształcenia:

- trening rozwoju osobistego,
- warsztat socjoterapeutyczny,
- profilaktyka uzależnień,
- metodyka pracy warsztatowej,
- psychopedagogika niedostosowania społecznego,
- współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
- psychopatologia rozwoju i wychowania,
- interwencja kryzysowa,
- prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii,
- socjoterapeutyczny projekt dyplomowy,
- superwizja,
- praktyki

KORZYŚCI: Znaczna część zajęć o profilu praktycznym - nacisk na przygotowanie metodyczne,

- uzyskanie formalnych kwalifikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli - Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),
- studia wg uaktualnionego programu – zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17.01.2012 r. w spr. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
- przygotowanie pedagogiczne

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2600 PLN - płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl