Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dydaktyka j.angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

- Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
- Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
- Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
- Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

ADRESACI: Studia podyplomowe Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kierujemy do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zawiera m.in. zagadnienia:

- praktyczna nauka języka angielskiego
- dziecięca literatura anglojęzyczna Fonetyka
- podstawy dydaktyki języka obcego
- metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
- gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
- psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
- technologie informacyjne w nauczaniu
- higiena i emisja głosu
- psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci
- komunikacja interpersonalna
- rozwijanie myślenia twórczego
- praktyki

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Zajęcia prowadzone są online przy użyciu platformy elearningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W toku kształcenia odbeda się 4 zjazdy weekendowe w siedzibie Uczelni.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- Odpis dyplomu
- Formularz zgłoszeniowy
- Kserokopia dowodu osobistego
- Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3900 PLN, płatne w 10 ratach miesięcznych.
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl