Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

ADRESACI: Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Ofertę kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, a także nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i obejmuje następujące zagadnienia:

- warsztat umiejętności interpersonalnych
- warsztat rozwijania myślenia twórczego
- psychologię rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- psychologię wychowawczą
- nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Polsce i na świecie
- wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- edukację literacko-językową z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- edukacje matematyczną z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- edukację środowiskową i ekologiczną z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- edukację twórczą z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- edukację techniczną z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- metodykę zajęć muzyczno-ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- metodykę pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
- diagnozę pedagogiczną dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- zastosowanie technik multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym

KORZYŚCI: Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Integralnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwoli na:

- wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie wychowania przedszkolnego oraz klas I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
- w trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy m.in.
- z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, współczesnych koncepcji zintegrowanej edukacji, podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, czy psychologicznych zagadnień rozwoju, kształcenia i wychowania. Studia umożliwiają poznanie zasad metodyki nauczania, problematyki oceniania, diagnozowania oraz realizacji programu dydaktycznego.
- wzbogacenie programu o zajęcia prowadzone metodą warsztatową pozwala na kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie budowania relacji z uczniem, a także efektywnym działaniu, czy twórczym przezwyciężaniu sytuacji trudnych.

UWAGA: 55% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 45% zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl