Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nauczanie etyki (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Program studiów podyplomowych Nauczanie etyki umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: etyka. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z tego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ADRESACI: Studia podyplomowe Nauczanie etyki przeznaczone są dla absolwentów humanistycznych studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje, niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciel etyki.

W PROGRAMIE: Program obejmuje następujące zagadnienia: - wprowadzenie do etyki: etyka jako dział filozofii; etyka a moralność, podstawy etyki ogólnej; - wybrane dylematy etyczne współczesnego świata; - historia myśli etycznej od starożytności do współczesności; - logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne; - metodyka pracy etyka w różnych typach szkół; - metody aktywizujące w nauczaniu etyki; - dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących; - praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; - podstawa programowa a program nauczania etyki w różnych typach szkół; - praktyki zawodowe.

KORZYŚCI: Po ukończeniu studiów podyplomowych Nauczanie etyki absolwent uzyska prawo uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w systemie publicznym jak i niepublicznym. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu etyki, w trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia wnoszą informacje nt. pracy etyka w szkole ( szczególnie- nowa podstawa programowa a programy nauczania), pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają one także zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania oraz realizacji procesu dydaktycznego z etyki- przedmiotu nieobowiązkowego.

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu studiów I lub II stopnia
- kopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3 600 PLN - płatne w 10 ratach
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl