Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem nowatorskich strategii oddziaływań.

ADRESACI: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna obejmuje m.in.: zagadnienia:

- warsztat komunikacji interpersonalnej
- warsztat rozwoju osobistego
- podstawy psychologii klinicznej i sądowej
- elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
- psychopatologia i psychoterapia rodziny
- podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii
- prawne podstawy pracy resocjalizacyjnej, penitencjarnej – mikrosystemy wychowawcze
- komunikacja społeczna w resocjalizacji
- diagnostyka resocjalizacyjna
- metodyka wychowania resocjalizacyjnego
- metodyka nauczania resocjalizacyjnego
- mediacja społeczne – projektowanie socjalne
- metodyka pracy kuratora sądowego
- wybrane zagadnienia z kryminologii
- psychokorekcja zaburzeń zachowania
- terapia i resocjalizacja osób uzależnionych
- warsztat twórczości
- alternatywne modele resocjalizacji
- seminarium dyplomowe
- praktyki pedagogiczne w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KORZYŚCI: Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej przygotowują absolwentów do:

- konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej
- profesjonalnej diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych i niedostosowanych społecznie
- wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy psychokorekcyjnej i terapeutycznej
- stosowania podejść mediacyjnych w pracy socjalnej z klientem

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3.900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl