Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wiedza o społeczeństwie (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Słuchacze studiów podyplomowych przygotowują się do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych. W sytuacji pojawiających się nowych wyzwań w zreformowanej szkole program studiów ma zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową. Program studiów został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dn. 17 stycznia 2012r w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

ADRESACI: Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli historii, doradców metodycznych oraz w szczególnych przypadkach dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych po ukończonych studiach wyższych I lub II stopnia z historii.

W PROGRAMIE:

- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
- Społeczeństwo obywatelskie
- Media w społeczeństwie XXI w
- System polityczny RP
- Współczesne systemy polityczne i partyjne
- Prawa człowieka
- Konstytucyjny system organów państwa
- Samorząd terytorialny i polityka lokalna
- Polityka zagraniczna RP
- Historia integracji europejskiej
- Organizacje międzynarodowe
- Podstawy ekonomii
- Najnowsza historia polityczna świata.
- Historia polityczna Polski XX w.
- Demokracja: tradycje i perspektywy
- Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
- Seminarium dyplomowe
- Praktyki

KORZYŚCI: Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Kwalifikacje absolwenta obejmą w szczególności: - przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; - nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; - poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”; - nabycie, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600 PLN - płatne w 10 ratach
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl