Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Przygotowanie:

1/ do prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej

2/ do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD

3/ do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

ADRESACI
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, asystenci uczniów i nauczycieli.

Pedagogowie i psychologowie (szkolni, kadra PPP).

Socjoterapeuci, psychoterapeuci.

Kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, terapeuci środowiskowi.

W PROGRAMIE
Studia realizowane są pod patronatem Stowarzyszenia Atena - łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa ADHD.

Program studiów zawiera 4 wiodące moduły:

1/ Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z ADHD, w tym:

Podstawy diagnozy klinicznej ADHD
Diagnoza funkcjonalna uczniów z ADHD
2/ Kompleksowa terapia wobec problemów poznawczych i społecznych ucznia z ADHD, w tym:

Terapia procesów uwagi fragmentarycznych deficytów rozwojowych
Terapia behawioralna
Socjoterapia w usprawnianiu społecznego funkcjonowania uczniów z ADHD
Terapia przez sztukę
Dietoterapia i suplementacja w osłabianiu problemów z uwagą i impulsywnością ucznia z ADHD
Techniki relaksacyjne w regulowaniu emocji ucznia z ADHD
Tworzenie indywidualnych programów behawioralnych w pracy z dzieckiem z ADHD
3/ Psychoedukacja i wspieranie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców i dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli uczniów z ADHD, w tym:

Prawne podstawy organizowania działań terapeutycznych i wspierających wobec dzieci z ADHD i ich rodziców
Formy i metody pracy z rodzicami uczniów
Formy i metody pracy dydaktycznej z uczniem z ADHD
4/ Trening kompetencji terapeutycznych i doradczych

KORZYŚCI
Absolwent uzyska specjalistyczny poziom wiedzy i umiejętności jej zastosowania do prowadzenia działań o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i doradczym wobec dzieci i adolescentów z ADHD. Będzie gotów do organizowania globalnego wspierania rozwoju uczniów z ADHD oraz prowadzenia warsztatów kompetencji dla nauczycieli i rodziców. Uzyskane zasoby uczynią z Absolwenta cennego członka zespołów terapeutyczno-edukacyjnych działających w szkole i poza nią. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej terapii i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD.

CZAS TRWANIA
2 semestry, 240 h (w tym 60 h praktyk)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl