Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doradztwo zawodowe i personalne

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie
do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.

ADRESACI: Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, działów personalnych w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne zawiera m.in. zagadnienia w zakresie:

- Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego.
- Etyka zawodowa doradcy.
- Zawodoznawstwo.
- Informacja zawodowa.
- Doradztwo zawodowe w UE.
- Aktywne metody poszukiwania pracy.
- Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego.
- Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
- Europejski rynek pracy.
- Podstawy przedsiębiorczości.
- Kurs inspiracji.
- Warsztat negocjacji.
- Metoda edukacyjna w doradztwie.
- Doradztwo dla osób niepełnosprawnych.
- Multimedia w poradnictwie zawodowym.
- Elementy prawa pracy.
- Biomedyczne podstawy wyboru zawodu.
- Podstawy doradztwa personalnego.
- Strategie podejmowania decyzji.
- Stres zawodowy.
- Psychologia społeczna z elementami psychologii komunikacji.
- Podstawy metodyki doradztwa .
- Indywidualny plan działania.
- Metoda hiszpańska w doradztwie.
- Coaching w pracy doradcy zawodowego.
- Praktyki zawodowe.
- Seminarium dyplomowe.

KORZYŚCI: Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku - Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.) i szkolnego doradcy kariery.

Ponadto absolwent studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

- umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe radzącego się oraz edukację zawodową
- umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy
- umiejętność analizy problemów prawnych, społecznych i kulturowych związanych ze środowiskiem pracy
- znajomość rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian
- znajomość nowoczesnych metod pracy doradczej i technik aktywnego poszukiwania pracy
- umiejętności związane z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej
- umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- kopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl