Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doradztwo zawodowe i personalne z el. e-doradztwa (ONLINE)

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

ADRESACI: Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem – studia I lub II stopnia. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego i personalnego.

W PROGRAMIE: W programie studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa m.in:

• Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 50h

- Zawodoznawstwo i informacja zawodowa.
- Biomedyczne podstawy doradztwa zawodowego.
- Komunikacja interpersonalna.
- Psychologia podejmowania decyzji zawodowych.

• Treningi i warsztaty metodyczne umiejętności doradczych 75 h

- Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
- Kurs inspiracji.
- Metoda edukacyjna w doradztwie.
- Metoda hiszpańska.
- Indywidualny Plan Działania.
- Stres zawodowy.
- Diagnostyka dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego.
- Warsztat pracy szkolnego doradcy kariery.

• Etyczne i prawne podstawy pracy doradcy 20h

- Etyka zawodowa doradcy.
- Elementy prawa pracy.
- Podstawy prawne doradztwa dla osób niepełnosprawnych.

• Aktywność na europejskim rynku pracy 30 h

- Europejski rynek pracy i doradztwo edukacyjno-zawodowe w UE.
- Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
- Aktywne metody poszukiwania pracy.

• Podstawy e-doradztwa 70h

• Praktyki zawodowe 25h

• Seminarium dyplomowe 20h

UWAGA: Studia w formule Bleanded Learning. 65% programu kształcenia realizowane jest przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 35% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

KORZYŚCI: Coraz szersze wprowadzanie elektronicznych komunikatorów, wielofunkcyjnych urządzeń elektronicznych, powstawanie portali społecznościowych stymuluje doradców zawodowych i personalnych do stosowania nowych form poradnictwa edukacyjno - zawodowego. Równocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na porady on line, spowodowane brakiem czasu radzących się, mobilnością zawodową, czy niechęcią do bezpośrednich kontaktów z doradcą, potrzebą zachowania anonimowości. Przygotowanie doradcy zawodowego do udzielania porad poprzez Internet, telefon, wymaga innej wiedzy, umiejętności i predyspozycji niż bezpośrednia rozmowa doradcza.

UWAGA: Studia w formule Bleanded Learning. 65% programu kształcenia realizowane jest przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 35% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4200 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl