Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mediacje społeczne i rodzinne

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne jest zapoznanie absolwentów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, konfliktów, które występują w grupach rówieśniczych, szkołach, zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych. Studia dostarczają kompetencji i przygotowują słuchaczy do pracy w roli mediatora rodzinnego, społecznego.

ADRESACI
Studia podyplomowe Mediacje społeczne i rodzinne realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Porozumienie” i są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub poprawić swoje umiejętności mediacyjne. Zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników i inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.

W PROGRAMIE
Program studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne:

Mediacje w polskim prawie rodzinnym, cywilnym, karnym
Psychologiczne aspekty kryzysu i konfliktu
Warsztat komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Elementy systemowej teorii rodzin
Prawa i obowiązki mediatora
Organizacja mediacji z zastosowaniem specjalistycznych metod, technik
Zasady i strategie postępowania mediacyjnego
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
KORZYŚCI
Studia podyplomowe Mediacje społeczne i rodzinne kładą nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji w konflikcie i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego który można wykorzystywać w różnych dziedzinach i obszarach związanych z wykonywaną przez siebie pracą. Atutem studiów jest współpraca ze Stowarzyszeniem Mediatorów POROZUMIENIE która pozwoli na przekazanie praktycznej wiedzy uczestnikom studiów. Tematyka studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne odpowiada obecnemu zapotrzebowaniu społecznemu do rozwijania tej specjalności, która wspiera strony konfliktu do rozwiązań polubownych, drogą mediacji budując mosty, a nie mury porozumień. Kierunek studiów dostosowany jest programowo do pomocy rodzinie stojącej przed sprawą rozwodową lub uwikłaną w konflikty porozwodowe, które uniemożliwiają wypełniać funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Potrzeba podnoszenia kwalifikacji w obszarze rozwiązywania konfliktów wynika również ze zmian wprowadzonych w kodeksie rodzinno-opiekuńczym, które mówią o konieczności wypracowania porozumienia pomiędzy obojgiem rodziców którzy mają zachowaną pełnię władzy rodzicielskiej.

Umiejętności nabyte w czasie studiów podyplomowych mogą stanowić podstawę do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów sądowych. Najlepsi absolwenci zostaną zarekomendowani przez Uczelnię do Sądu Okręgowego w Łodzi. Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatem wydanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie” i AHE potwierdzającym zdobycie praktycznych kompetencji do pracy w zawodzie mediatora.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl