Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia sportu (ONLINE)

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć słuchaczom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć słuchaczy w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

ADRESACI
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Szczególnie zapraszamy obecnych lub przyszłych instruktorów oraz trenerów sportowych, menadżerów sportu, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników szkół o profilu sportowym (SMS), trenerów personalnych, zawodników różnych dyscyplin sportowych.

W PROGRAMIE
Warsztaty kompetencji społecznych
Wprowadzenie do psychologii ogólnej (zajęcia fakultatywne)
Podstawowe kompetencje psychologa sportu
Motywacja w działalności sportowej
Emocje w sporcie i metody ich kontroli
Sport dzieci i młodzieży
Socjologia sportu
Teoria sportu i treningu sportowego
Anatomia czynnościowa i topograficzna
Procesy poznawcze w sporcie
Osobowość a sport
Sport zespołowy
Warsztat trenera
Procesy i wpływ psychospołeczny w sporcie
Specyfika sportu kobiet
Fizjologia wysiłku fizycznego i wypoczynku
Seminarium dyplomowe
Praktyki w klubach sportowych
KORZYŚCI
Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy mentalnego/coacha sportowców oraz trenerów na wszystkich etapach rozwoju zawodniczego.
Zdobycie wiedzy specjalizacyjnej.
Umiejętność wytyczania praktycznych planów działania (PPD) w oparciu o metodologię psychologiczną wykorzystywaną w pracy z zawodnikami.
Wiedza i praktyczna umiejętność wytyczania optymalnych planów treningowych opartych o wytyczne teorii sportu.
Znajomość metod psychoregulacyjnych, kontroli emocji, wzmacniania pewności siebie, stawiania celów treningowych, pracy nad procesami poznawczymi.
Umiejętność zastosowania w praktyce treningów mentalnych.
Wiedza z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu, zwiększania jego możliwości, budowania odporności psychosomatycznej.
Umiejętności skutecznego komunikowania się na linii zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener.
Znajomość i umiejętność przeciwdziałania wpływom psychospołecznym.
Umiejętność prowadzenia szybkiego doradztwa w sytuacjach kryzysowych.
CZAS TRWANIA
2 semestry - 225 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl