Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera (ONLINE)

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera;

Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD;

Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych;

Wczesna interwencja diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem;

Planowanie pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD;

ADRESACI
Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

W PROGRAMIE
Zagadnienia związane z diagnozą nozologiczną i funkcjonalną, określaniem kierunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD na wszystkich etapach edukacyjnych, opracowywaniem indywidualnych rozwiązań takich jak zajęcia indywidualne i grupowe (TUS, TUK, itp.), umiejętność dostosowania sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, elastyczność nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieży z ASD, praktyczne rozwiązania terapeutyczne.

KORZYŚCI
Absolwent uzyska następujące korzyści:
1.Umiejętność organizowania pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum ASD na wszystkich etapach edukacyjnych.
2.Umiejętności związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonalnej i opracowania programów terapeutycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
3.Wiedzę na temat metod terapeutycznych opartych o „evidence based”.
4.Wiedzę jak rozwijać obszary deficytowe osób z ASD, w tym jak pracować nad kształtowaniem kompetencji społecznych i rozwojem komunikacji.
5.Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z ASD.

CZAS TRWANIA
2 semestry - 280 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl