Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja ruchowa

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Zdobycie i poszerzenie niezbędnej wiedzy o ludzkich potrzebach i zachowaniach także w sferze turystyki i rekreacji, oraz organizowania tych procesów i sterowania nimi w praktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko własnych korzyści (marketing turystyczny), ale przede wszyst­kim w tworzeniu systemu troski o klienta, by zapewnić sobie jego przychylność i lojalność poprzez oferowanie mu coraz lepszych usług i form ich organizacji i dystrybucji a firmie zapewnić długookre­sowe korzyści (zysk i reputacja).

ADRESACI
Osoby już prowadzące działalność turystyczną, a także rozpoczynający swoją karierę w tej branży, które pragną poznać nowoczesne zasady prowadzenia biznesu w turystyce, zrozumieć pełniej filozofię nowoczesnego marketingu (marketingu relacji) i obsługi klienta, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki, realizować się w pracy i osiągać sukces zawodowy w coraz bardziej konkurencyjnym świecie turystyki.

W PROGRAMIE
Turystyka jako zorganizowana forma wypoczynku. Istota i wymiary turystyki. Znacze­nie turystyki w rozwoju gospodarki kraju i regionu. Turystyka w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Przesłanki rosnącego znaczenia we współczesnym świecie. Funkcje turystyki i ich znaczenie kulturowe i cywilizacyjne. Wielopoziomowość funk­cji turystyki i ich kulturowe uwarunkowania w kształtowaniu osobowości i przeżywa­niu życia. Kultura i „antykultura” w zakresie wypoczynku i turystyki.

Turystyka jako biznes. Istota biznesu, jego rola i zadania w nowoczesnym społeczeń­stwie. Usługi turystyczne. Złożoność produktu turystycznego i złożoność rynku tury­styki. Właściwości produktu turystycznego i współzależności między jego komponen­tami. Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym. Kreowanie zachowań konsumentów. Marketing w Turystyce. Stosowanie marketingu relacji. Budowanie systemu troski o klienta. Zarządzanie organizacjami Turystycznymi. Budowa reputacji firmy turystycznej i relacji z klientami

Rekreacja w Turystyce. Istota rekreacji. Różne rodzaje rekreacji i ich znaczenie w ży­ciu ludzi. Sport a rekreacja naukowa. Wpływ ruchu i rekreacji fizycznej na soma­tyczne i psychiczne zdrowie człowieka. Homeostatyczne i zdrowotne wartości rekre­acji. Psychologiczne i emocjonalne aspekty rekreacji. Rola rekreacji i aktywnego wypoczynku w kształtowaniu zdrowia psychicznego i równowagi emocjonalnej (inteli­gencji emocjonalnej). Fizjologiczne i sprawnościowe aspekty rekreacji. Fizjologia bez­czynności ruchowej. Rekreacja w kształtowaniu prozdrowotnej wydolności fizycznej organizmu.

Potrzeby człowieka (hierarchia potrzeb) a potrzeby Turystyki i rekreacji. System po­trzeb i wartości a rekreacja. Potrzeba czynu i autokreacji. Samodoskonalenie, dąże­nie do pełni możliwości. Wartości, wzrost i zdrowie. W Kierunku wyższej natury człowieka. Tworzenie siebie poprzez życie i pracę w czasie wolnym.

Wychowanie do rekreacji. Kulturowe wyobcowanie a praktyka rekreacji. Patologia za­chowań w sferze rekreacji i czasu wolnego. Zachowania ludzi w społeczeństwie-tożsamość zbiorowa a tożsamość indywidualna. Motyw uczestnictwa i wyobcowa­nia. Sytuacja gospodarcza państwa a procesy habituacji. Wymiary kultury a zacho­wania. Charakterystyka kultury polskiej i jej konsekwencje dla zachowań w pracy i o społeczeństwie. Rozwój i aktywność poprzez rekreację zapewniającą poprawę wy­dolności, sprawności ustroju i zdrowia psychicznego.

Rosnące znaczenie Turystyki i rekreacji w życiu współczesnego człowieka. Motywy jego wzrostu. Praca, jej warunki materialne i stosunki interpersonalne a stresy, fru­stracje i zmęczenie. Życie (abiologiczne) w środowisku wielkomiejskim a zmęczenie i znużenie psychiczne (m. in. presja czasu i różnych obowiązków, hałas itp.). Niska i ob­niżająca się jakość życia dużych grup społecznych w naszym kraju. Trauma kultu­rowa, pasywizm, apatia poczucie bezsilności, dezorganizacja i destrukcja kultur gru­powych i spajającego je systemu wartości, anomia i niepewność jutra, brak perspek­tyw, pogłębiający się stan frustracji (zwłaszcza ludzi młodych wykształconych), alie­nacja społeczeństwa, nierówności (rażące) dochodowe, korupcja, wysokie bezrobo­cie, dziewiętnastowieczne stosunki pracy. Relatywizm moralny i etyczny władzy, wzrost oligarchicznej demokracji i oligarchicznego bogactwa, darwinizm społeczny, zanik poczucia wspólnego interesu partii politycznych, krótkowzroczność działania itd.

Reakcje adaptacyjne. Rosnąca potrzeba oderwania się od rzeczywistości jako nieprzyjaz­nej człowiekowi. Rosnąca potrzeba angażowania się w formy aktywności (spędzenia wolnego czasu) wymagające wysiłku fizycznego i intelektualnego jako re­kompensaty dla zawodowych i politycznych frustracji oraz ogólnej deprywacji (wie­lorakiej). Konstruktywna rola turystyki i rekreacji w łagodzeniu stanów traumatycz­nych i frustracji. Ogólne korzyści z rekreacji i turystyki wzmacniające stymulację do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

KORZYŚCI
Docenianie znaczenia właściwej troski o klienta, jego potrzeb, aspiracji i oczekiwań oraz oferowania mu właściwych form turystyki i rekreacji z korzyścia dla niego a zarazem dla siebie (swojej firmy) zgodnie z zasadą, że zadowolony klient to pewność zysku i przyszłość firmy.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl