Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie oświatą (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

ADRESACI: Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

W PROGRAMIE: W programie studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą m.in:

- Prawo w praktyce oświatowej
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych
- Kierowanie zmianą w placówce
- Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
- Projektowanie programu szkoły

- Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia
- Projektowanie programu rozwoju szkoły/placówki oświatowe
- Projektowanie programu wychowawczego i profilaktyki
- Nadzór pedagogiczny
- Rozwój zawodowy nauczyciela
- Organizacja i kierowanie szkołą

- Decyzje administracyjne Dyrektora
- Organy kolegialne w szkole
- Ocena pracy nauczyciela
- Organizacja pracy dyrektora
- Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym

- Informatyka w zarządzaniu
- Systemy oceniania w edukacji
- Innowacyjność w zarządzaniu
- BHP w palcówce oświatowej
- Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania oświatą jest niezbędne przy objęciu funkcji dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo – wychowawczych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r.

UWAGA: Studia w formule Blended Learning. 70% zajęć prowadzona jest w formie e-learningowej. Zajęcia w formie e-learningowej organizowane są we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. 30% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych w weekendy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
-WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2800 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl