Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie kulturą (100% ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

- zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
- umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
- szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
- połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń

Zdobycie praktycznych umiejętności:

- Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury.
- Rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
- Planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych.
- Przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów).
- Pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

Poszerzanie wiedzy z zakresu:

- Podstaw marketingu i PR.
- Promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze.
- Prawa autorskiego, podatkowego i handlowego.
- Form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury.
- Wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).

ADRESACI: Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kulturą dedykujemy:

- pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych.
- absolwentom kierunków humanistycznych chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych.
- kandydatom na stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcących zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe.
- absolwentom kierunków ekonomicznych chcących pracować w obszarze kultury, poznać specyfikę funkcjonowania ośrodków i instytucji oraz poszerzyć wiedzę z zakresu kultury współczesnej.
- ambitnym i kreatywnym twórcom kultury chcącym prowadzić własną działalność w zakresie realizacji projektów w obszarze kultury: muzyki, sztuki, teatru.
- animatorom kultury chcącym zdobyć umiejętności skutecznego zarządzania działaniami projektowymi oraz pozyskiwania środków finansowych i wsparcia z UE.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą obejmuje blok przedmiotów z zakresu nowoczesnych i kreatywnych metod zagadnienia i kierowania pracą instytucji kultury oraz drugi poświęcony poszerzaniu wiedzy z zakresu kultury współczesnej. Dopełnieniem studiów jest seminarium przygotowujące do napisania pracy dyplomowej.

1. Zarządzanie instytucjami kultury

- Instytucje i organizacje kultury
- Nowoczesne metody zarządzania organizacją
- Zarządzanie instytucjami kultury sektora publicznego, prywatnego i non-profit
- Zarządzanie projektami w sferze kultury
- Planowanie i organizacja przedsięwzięć kulturalnych
- Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne – kontakty i możliwości współpracy

2. Marketing w kulturze

- Promocja kultury i sponsoring
- Reklama
- Marketing i PR
- Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej, autoprezentacja

3. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kultury (sektor publiczny i komercyjny)

- Prawo handlowe, prawo podatkowe – wybrane zagadnienia
- Zawieranie umów handlowych i kontraktów międzynarodowych
- Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze kultury
- Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne)
- Finansowanie w kulturze (zasady i metodyka pisania wniosków aplikacyjnych - fundusze strukturalne, instytucje państwowe, organizacje finansujące kulturę w Polsce i na świecie)
- Przedsiębiorczość w kulturze

4. Obszary i problemy kultury współczesnej

- Polityka kulturalna i edukacyjna w Polsce i w Unii Europejskiej
- Rynek kultury – rynek sztuki
- Metody badań kulturoznawczych
- Kultura współczesna – wybrane zagadnienia
- Trendy zmian w kulturze – gromadzenie i analiza danych, digitalizacja dóbr kultury
- Animacja kultury

5. Moduł specjalistyczny

- Antropologia i historia kultury
- Filozofia z elementami estetyki
- Historia sztuki z elementami teorii sztuki
- Wiedza o teatrze i dramacie
- Elementu teorii i historii filmu
- Historia muzyki
- Współczesne muzealnictwo
- Wykłady monograficzne
- Seminarium podyplomowe

UWAGA: Studia w formule Blended Learning. 75% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Zajęcia w formie e-learningowej organizowane są przy współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Pozostałe 25% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

KORZYŚCI: Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą umożliwi:

- zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających awans zawodowy i rozwój dalszej kariery
- zdobycie atrakcyjnej i kreatywnej pracy w obszarze kultury
- odkrycie nowych możliwości rozwoju dla samodzielnych animatorów kultury i artystów
- zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania różnorodnymi instytucjami kultury
- umiejętność planowania i realizowania przedsięwzięć kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych z instytucji i organizacji wspierających
- poszerzenie wiedzy z zagadnień kultury współczesnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3000 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

https://www.ckp-lodz.pl/studia/128/online/zarzadzanie-kultura-100-studia-online

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl