Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp.

ADRESACI
Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego, pracujący w służbach bhp, oraz zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

W PROGRAMIE
1. Prawna ochrona pracy

2 .Materialne środowisko pracy

3 .Organizacja stanowiska pracy

4. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych

5 .Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

6. Ocena ryzyka zawodowego

7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

9. Psychologia i socjologia pracy – zagadnienia podstawowe

10. Ochrona przeciwpożarowa, zagrożenia wybuchem

11. Pierwsza pomoc przedmedyczna

12. Systemy zarządzania jakoscią

13. Organizacja i metody pracy służby bhp

14. Metodyka szkoleń bhp

KORZYŚCI
Uzyskanie kwalifikacji do realizowania zadań służby bhp, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr 246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach bhp, chcące podjąć pracę na stanowiskach inspektorów bhp. Nie bez znaczenie jest przygotowanie absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki bhp w środowisku pracy.

Dodatkowo absolwent studiów otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu Pierwszej Pomocy przedmedycznej
Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu „Metodyka prowadzenia szkoleń BHP” ( 90 godz.)
Zaświadczenie „Audytor wewnętrzny systemów zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl