Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Dla osób pracujących w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla osób starających się o pracę studia stanowią uzasadnienie merytoryczne do podjęcia służby w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności w rządowej bądź samorządowej administracji publicznej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach bądź w instytucjach prywatnych.

ADRESACI
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w służbach bądź w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia są kierowane również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą publiczną w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

W PROGRAMIE
Program studiów Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym obejmuje następujące przedmioty:

1. Umowy międzynarodowe i prawo unijne normujące zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
2. Polskie prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
3. Prawne gwarancje ochrony praw człowieka
4. Prawo migracyjne i prawo o cudzoziemcach
5. Instytucje międzynarodowe i krajowe właściwe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i ich kompetencje
6. Procedury międzynarodowej i krajowej współpracy instytucjonalnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
7. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
8. Metody zwalczania terroryzmu
9. Konsekwencje migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
10. Podstawy kryminologii i kryminalistyki
11. Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa
12. Ochrona informacji niejawnych
13. Wybrane elementy prawa karnego
14. Postępowanie karne
15. Odpowiedzialność i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
16. Psychologia kryzysu, sposoby rozwiązywania konfliktów
17. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie bezpieczeństwem
18. Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
19. Seminarium dyplomowe
CZAS TRWANIA
2 semestry - 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl