Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, emigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym i aktualnym. Z procesem tym mogą się wiązać określone zagrożenia dla wydolności organizacyjnej struktur państwa, jak również dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesami przyjęcia, pobytu i integracji migrantów. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe, unijne i krajowe prawo migracyjne, a także zdobycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

ADRESACI
Studia dedykowane są w szczególności funkcjonariuszom Policji, straży miejskich, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb specjalnych i innych służb mundurowych. Adresatami studiów są również pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz działacze organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych czy zawodowych zajmują się zjawiskiem migracji, w szczególności dokonują obsługi cudzoziemców i repatriantów. Studia są kierowane do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy na temat procesów migracyjnych oraz prawa migracyjnego, jak również do osób planujących zatrudnienie w instytucjach zajmujących się migrantami i repatriantami oraz Polakami zamieszkującymi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

W PROGRAMIE
Program studiów Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych obejmuje następujące przedmioty:
1. Unijna i krajowa polityka migracyjna
2. Prawo azylowe i wizowe
3. Prawo ochrony praw człowieka
4. Podstawy wiedzy o problemach migracyjnych
5. Wybrane zagadnienia szariatu
6. Prawo repatriacyjne i Karta Polaka
7. Wybrane elementy prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego
8. Zasady pobytu i prawa cudzoziemców i repatriantów w Polsce
9. Unijne i polskie prawo migracyjne
10. Podstawy prawne zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców
11. Integracja cudzoziemców i repatriantów
12. Kodeks Graniczny Schengen
13. Kompetencje i procedury współpracy instytucji odpowiedzialnych w zakresie migracji, bezpieczeństwa i ochrony granic
14. Elementy prawa podatkowego i celnego
15. Kraje pochodzenia imigrantów i repatriantów – ustrój, kultura, społeczeństwo, gospodarka
16. Komunikacja międzykulturowa i rozwiązywanie konfliktów
17. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce
18. Międzynarodowa i krajowa współpraca służb migracyjnych i bezpieczeństwa
19. Zagrożenia związane z procesami migracyjnymi i przeciwdziałanie im
20. Elementy prawa postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i karnego w sprawach z elementem cudzoziemskim
21. Seminarium dyplomowe
CZAS TRWANIA
2 semestry - 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl