Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie ryzykiem w organizacji (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z:

Praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
Umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
Umiejętność samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem.
ADRESACI
Pracownicy sektora prywatnego i publicznego, zainteresowani wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, potencjalni menedżerowie ryzyka oraz kadra zarządzająca, a także osoby pragnące uzyskać nowy zawód na bazie dotychczasowego doświadczenia zawodowego w różnych branżach (np. praca w przedsiębiorstwie, potem np. praca w banku, kilka certyfikatów, własna działalność).

W PROGRAMIE
W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

Podstawy zarządzania poprzez cele
Otoczenie prawne organizacji
Finansowe aspekty w działaniu organizacji i rachunkowość zarządcza
Ubezpieczenia gospodarcze
Zarządzanie procesami, optymalizacja procesów w organizacji, analiza przedwdrożeniowa
Rola kontroli i audytu wewnętrznego w organizacji – model COSO
Zarządzanie ryzykiem w organizacji - podstawy, modele
Definiowanie ryzyka
Zarządzanie ryzykiem w organizacji i w grupie kapitałowej
Elementy składowe systemu ZR, analiza modelu biznesowego
Dokumentacja zarządzania ryzykiem, monitoring, sprawozdawczość i raportowanie
Zarządzanie ryzykiem, a audyt wewnętrzny
Wybrane metody i techniki oceny ryzyka, w tym zaawansowane techniki obliczeniowe
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego
Ryzyko operacyjne w instytucji finansowej w oparciu o przepisy branżowe, w tym ryzyko kredytowe, walutowe i płynności
Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej
Zarządzanie ryzykiem, a KRI – warsztat praktyczny
Ryzyko w projekcie
Ryzyko rynkowe
Zarządzanie ryzykiem, a zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia
Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI
Absolwent studiów będzie potrafił:

definiować i kwantyfikować cele strategiczne i operacyjne;
identyfikować procesy i kluczowe zasoby;
identyfikować i definiować ryzyko w przedsiębiorstwie (organizacjach);
analizować ryzyko w przedsiębiorstwie (organizacjach);
szacować prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia ryzyka;
oceniać skuteczność środków kontroli;
określać apetyt na ryzyko ryzyka oraz konstruować zestawy kryteriów i skal oceny ryzyka;
monitorować, raportować i posługiwać się zaawansowanymi metodami analizy ryzyka.
CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl