Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji (ONLINE)

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: "Z wielowiekowych doświadczeń medycyny płynie dla potomnych cenne przesłanie praktyczne — lepiej zapobiegać powstawaniu schorzeń niż biedzić się nad ich usuwaniem, lepiej zastępować terapię profilaktyką. Zakłada się przy tym, że profilaktyka kosztuje na ogół mniej niż terapia" (T. Kotarbiński, Abecadło praktyczności). Społeczeństwo polskie będzie się w najbliższej i dalszej przyszłości borykać z takimi problemami, jak:

- wydłużanie średniej długości życia i starzenie się populacji;
- wzrost liczby osób niepełnosprawnych;
- spadek przyrostu naturalnego;
- nasilenie się patologii społecznych;
- wzrastające znaczenie chorób cywilizacyjnych.

Celem studiów podyplomowych Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą i użyteczną wiedzą o medyczno-biologicznych uwarunkowaniach współczesnego świata. Uczestnicy — pod kierunkiem wybitnych specjalistów — dowiedzą się m.in. o „epidemiach i plagach” XXI wieku, zagrożeniach związanych z trybem życia i pracy, działaniu drobnoustrojów, uzależnieniach. Posiądą też kompetencje niezbędne w skutecznym zapobieganiu uświadomionych zagrożeń zdrowotnych i w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego wśród jednostek i zbiorowości. Będą umieli gromadzić i wykorzystywać dane empiryczne potrzebne do formułowania diagnoz określonej rzeczywistości zdrowotnej i wystąpienia zagrożeń w tym obszarze. Ten nowy kierunek studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw postanowieniom Unii Europejskiej w zakresie poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania różnym chorobom oraz usuwania źródeł zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Program studiów odróżnia od obecnych na rynku ofert podejście multidyscyplinarne, obejmujące problemy zdrowotne, społeczne, prawne współczesnego społeczeństwa.

ADRESACI:

- absolwenci studiów licencjackich, magisterskich (równorzędnych) kierunków medycznych i okołomedycznych, ekonomiczno-socjologicznych;
- osoby przygotowujące się do pracy lub pracujące w instytucjach państwowych, służbach mundurowych i w różnych ogniwach samorządowych, w których wymagane są umiejętności zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym ludności i państwa oraz tworzenia rzeczywistości zmniejszającej ryzyko zdrowotne;
- pracownicy sektora ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, ochrony środowiska, specjaliści w zakresie prawa pracy.

W PROGRAMIE: W programie studiów podyplomowych Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji:

I. Choroby cywilizacyjne

- Promocja zdrowia w chorobach układu krążenia
- Europejski kodeks walki z rakiem
- Bioterroryzm — zagrożenia w Polsce
- Razem przeciw AIDS
- Otyłość i cukrzyca
- Priony
- Zakażenia szpitalne
- Wypadki, urazy

II. Wiek podeszły

- Starość nie jest chorobą
- Znaczenie wysiłku fizycznego
- Choroby degeneracyjne i zwyrodnieniowe — zapobieganie
- Odmienność zachowań społecznych i mentalnych ludzi w wieku podeszłych

III. Uzależnienia — problem współczesnego świata

- Narkomania — zapobieganie i terapia
- Alkoholizm — skuteczna prewencja
- Nikotynizm — nieznikający nałóg

IV. Środowisko a drobnoustroje

- Zmiany fenotypowe bakterii
- Zmiany genotypowe bakterii
- Antybiotyki
- Probiotyki i prebiotyki
- Pestycydy
- Detergenty

V. Bezpieczny dom, bezpieczna praca

- Środowisko pracy a zdrowie
- Wypalenie zawodowe
- Pracoholizm — niedoceniany zabójca
- Ekologia człowieka
- Ergonomia na miarę wyzwań epoki

UWAGA: Studia w formule Blended Learning. 75% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Zajęcia w formie e-learningowej organizowane są przy współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Pozostałe 25% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych w weekendy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3200 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl