Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia magisterskie

Wydział: FILIA AHE W WARSZAWIE

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Zaproponowany przez Wydział Zamiejscowy w Warszawie program jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowanie na rynku pracy. Program kształcenia dla studiów II stopnia posiada profil praktyczny i umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy koniecznej do profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie oraz stwarza możliwość dalszego rozwoju naukowego.

W wyniku odbytych studiów absolwent będzie przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w: szpitalach, przychodniach, ośrodkach medycyny pracy, placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki), ośrodkach służby wojskowej i więziennej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, domach opieki społecznej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma również możliwość sprawowania funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych. Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego organizowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie sprawowania opieki, prowadzenia badań naukowych. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Praktyki zawodowe

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem (240 godzin) w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
wejście od ul.Bitwy pod Rokitną, 3 piętro
budynek I LO im. B.Limanowskiego
kom. 603 891 580
e-mail: warszawa@ahe.lodz.pl