Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Wydział: FILIA AHE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Opis kierunku

AAzwiń
Kształcenie na kierunku Praca socjalna stawia za cel zdobycie przez absolwentów tzw. kompetencji miękkich (komunikatywność, praca w zespole, sumienność, dokładność, nawiązywanie relacji), uprawnień i kompetencji niezbędnych w zawodzie pracownika socjalnego oraz wyposaża przyszłych kandydatów do pracy w umiejętności pożądane przez pracodawców, tj. wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy, praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych.

Studia na specjalności Asystent rodziny, dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów, pozwolą zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia na tej specjalności przygotują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach absolwenci będą mogli podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.

Studia na specjalności Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej przygotuwują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Studia na specjalności Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej umożliwią zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Specjalność przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program specjalności pozwala zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia na tej specjalności mają charakter interdyscyplinarny – przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. 1-go Maja 23b

44-304 Wodzisław Śląski

tel. 32 661 11 46/48

e-mail: wodzislaw@ahe.lodz.pl