Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul.A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. 33 810 01 89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
1. Administracja publiczna
2. Administracja bezpieczeństwa
3. Administracja finansami

Najdłużej funkcjonujący w Wyższej Szkole Administracji kierunek nauczania ma imponujące osiągnięcia dydaktyczne i istotne zasługi w doskonaleniu kadr administracji rządowej i samorządowej Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, dostosowany do wymogów współczesnego rynku pracy. Obejmuje on szeroki zakres wiedzy prawniczej, ekonomicznej i zarządzania publicznego, wzbogaconych wiedzą z dziedziny psychologii, filozofii, informatyki, języków obcych oraz innych dyscyplin z obszaru nauk społecznych. Treści programowe i proces dydaktyczny podporządkowane są zamierzonym efektom kształcenia ocenianym zgodnie z Europejskim Systemem Akumulacji i Transferu Punktów Kredytowych (ECTS).

Wydział Administracji skupia wybitną kadrę naukowo-dydaktyczną o uznanym autorytecie krajowym i międzynarodowym. Do realizacji zajęć programowych zostali włączeni również reprezentanci organów administracji, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji publicznych, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem praktycznym.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w urzędach i instytucjach publicznych.
Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji daje studentom możliwość udziału w certyfikowanych kursach współorganizowanych z Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali (Szwecja) oraz w szkoleniach skierowanych na uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów partnerskich w ramach Programu Erasmus, studenci kierunku ADMINISTRACJA mają możliwość odbycia części studiów w następujących uczelniach:
- Uniwersytet w Bremie (Niemcy)
- Uniwersytet w Pegugii (Włochy)
- Uniwersytet w Kirklareli (Turcja)

Bogaty i różnorodny program kształcenia pozwala absolwentom kierunku „Administracja” na podejmowanie pracy m.in. w:
- administracji państwowej i samorządowej,
- prywatnym sektorze działalności gospodarczej, handlowej i usługowej,
- firmach (organizacjach) świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia,
- zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
- organizacjach pozarządowych i innych instytucjach realizujących zadania publiczne.

Wiarygodnym i w pełni obiektywnym potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA jest druga już pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 787/2011 z dn. 01.09.2011 r.) przedłużająca Uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku na najdłuższy 6-letni okres do roku akademickiego 2016/17.

W ten sposób PKA potwierdziła, że Wyższa Szkoła Administracji spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku ADMINISTRACJA studiów pierwszego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie (I stopnia):
- wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl
- świadectwo dojrzałości w oryginale,
- kopia świadectwa dojrzałości,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę"),
- 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
- kopia dowodu osobistego (obie strony),
- kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Okres rekrutacji: od 03. czerwca 2013 r. do 27. września 2013 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia na kierunku „Administracja” (I rok studiów):

- studia stacjonarne – 4.000,-zł (semestr – 2.000,- zł)
Przy wpłacie za cały rok akademicki do 16.09.2013 r. – 3.800,-zł (2.000,- zł za semestr zimowy, 1.800,-zł za semestr letni)

- studia niestacjonarne – 3.600,- zł (semestr – 1.800,- zł)
Przy wpłacie za cały rok akademicki do 16.09.2013 r.– 3.500,-zł (1.800,- zł za semestr zimowy, 1.700,-zł za semestr letni).

Czesne za semestr zimowy dla studentów I roku płatne jest do 16.09.2013 r., natomiast za semestr letni do 28.02.2014 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon kontaktowy: 33 810 01 89 w. 116