Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul.A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. 33 810 01 89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Fizjoterapii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku „Fizjoterapia w WSA to m.in.:

- nauka w uczelni akademickiej,
- wysoka jakość kształcenia,
- nowoczesny, europejski program kształcenia,
- nauka pod okiem profesjonalnej kadry naukowców i praktyków,
- zajęcia praktyczne w renomowanych ośrodkach medycznych,
- możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS.

Studia na kierunku fizjoterapia służą nabyciu kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze fizjoterapeuty z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a także z osobami zdrowymi. Fizjoterapia obejmuje stosowanie ruchu terapeutycznego, czynników fizykalnych, metod terapii manualnej oraz innych działań stosowanych w celach leczniczych i rehabilitacyjnych, a także profilaktycznych i w odnowie biologicznej.

Wysoki poziom nauczania gwarantuje kadra pracowników naukowo-dydaktycznych wywodzących się głównie ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych renomowanych uczelni, wspomagana przez specjalistów, w tym kierujących placówkami klinicznymi i ich oddziałami. Uczelnia współpracuje z najlepszymi, specjalistycznymi placówkami służby zdrowia w regionie, w których odbywają się zajęcia kliniczne i praktyki studenckie:
- szpitale
- ośrodki rehabilitacyjne
- przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
- ośrodki diagnostyczne
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne
- ośrodki opieki długoterminowej..

Wyższa Szkoła Administracji jest jedną z czterech polskich uczelni zrzeszonych w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkodnictwie Wyższym ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) wśród 183 uczelni z 28 krajów zrzeszonych w Sieci.

Na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów partnerskich w ramach Programu Erasmus, studenci kierunku fizjoterapia mają możliwość odbycia części studiów w następujących uczelniach:
- Uniwersytet Sheffield Hallam (Wielka Brytania)
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku (Słowacja)
- Uniwersytet w Kirkareli (Turcja)

Ponadto Wydział Fizjoterapii współpracuje z:
- Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy)
- Uniwersytetem w Vic (Hiszpania)
- Wyższą Szkołą Zdrowia i Pracy Socjalnej im. Świętej Elżbiety w Bratysławie (Słowacja)

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w:
- klinikach, szpitalach, przychodniach
- ośrodkach gimnastyki korekcyjnej,
- zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
- ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną, placówkach sportowych,
- gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu i centrach fitness,
- placówkach zaopatrzenia medycznego
- firmach farmaceutycznych.
Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności.

Wiarygodnym i w pełni obiektywnym potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA jest pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 728/2011 z dn. 01.09.2011 r.) przedłużająca Uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku na najdłuższy 6-letni okres do roku akademickiego 2016/17.
W ten sposób PKA potwierdziła, że Wyższa Szkoła Administracji spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku FIZJOTERAPIA studiów pierwszego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie (I stopnia):
- wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl
- świadectwo dojrzałości w oryginale,
- kopia świadectwa dojrzałości,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę"),
- 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
- kopia dowodu osobistego (obie strony),
- kopia dowodu wpłaty wpisowego
- orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na kierunku „Fizjoterapia”, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
- kopię wyników badań na nosicielstwo z pracowniczej książeczki zdrowia,
- kopię szczepienia na WZW (przeciwko żółtaczce).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Okres rekrutacji: od 03. czerwca 2013 r. do 27. września 2013 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia na kierunku „Fizjoterapia” (studia I stopnia): 5.010,- zł (semestr – 2.505,- zł ).

Czesne za semestr zimowy dla studentów I roku płatne jest do 16.09.2013 r., natomiast za semestr letni do 28.02.2014 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon kontaktowy: 33 810 01 89 w. 122