Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul.A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. 33 810 01 89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych

Opis kierunku

AAzwiń
W roku akademickim 2013/2014 zapraszamy na studia licencjackie (I stopnia) na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE na specjalnościach:
- Logistyka i turystyka międzynarodowa
- Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna

Celem studiów na specjalności ”Logistyka i turystyka międzynarodowa” jest wykształcenie specjalistów w zakresie:
- zarządzania firmą, zespołami ludzkimi, transportem, czasem wolnym,
- organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego,
- finansowania i promowania rynku usług turystycznych.

Absolwenci specjalności „Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna” są cenionymi specjalistami w zakresie m.in.:
- zarządzania projektami unijnymi,
- prowadzenia polityki regionalnej,
- działalności i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej,
- funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- współpracy transgranicznej,

Na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE zajęcia prowadzi wybitna kadra naukowa, członkowie prestiżowych instytucji takich jak: Instytut Prawa Międzynarodowego w Genewie, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, Wiedeński Instytut Międzynarodowych Analiz Porównawczych nad Gospodarką. Nasza kadra wykłada na najbardziej znanych uczelniach krajowych i zagranicznych takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Lwowski, Uniwersytet Boloński i wielu innych.

Dzięki atrakcyjnemu programowi nauczania oraz wybitnej kadrze naukowej studia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE pozwalają na podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Program kształcenia realizowany na specjalnościach przygotowuje m.in. do:
- wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych
- efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i sprzedażą oferty turystycznej
- działalności dla społeczności lokalnej na szczeblu administracji samorządowej
- pracy zawodowej w mediach i polityce, a także organizacjach pozarządowych
- zarządzania kryzysowego i planowania strategii bezpieczeństwa
- operowania instrumentami finansowymi oferowanymi przez Unię Europejską
- elastycznego reagowania na potrzeby współczesnego rynku pracy
- podejmowania zadań wynikających ze specyfiki Regionu.

Na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów partnerskich w ramach Programu Erasmus, studenci kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE mają możliwość odbycia części studiów w następujących uczelniach:
- Uniwersytet w Bremie (Niemcy)
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku (Słowacja)

Wiarygodnym i w pełni obiektywnym potwierdzeniem jakości kształcenia na studiach I stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE jest pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 728/2011 z dn. 01.09.2011 r.) przedłużająca Uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku na najdłuższy 6-letni okres do roku akademickiego 2016/17.

W ten sposób PKA potwierdziła, że Wyższa Szkoła Administracji spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studiów pierwszego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie (I stopnia):
- wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl
- świadectwo dojrzałości w oryginale,
- kopia świadectwa dojrzałości,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę"),
- 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
- kopia dowodu osobistego (obie strony),
- kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Okres rekrutacji: od 03. czerwca 2013 r. do 27. września 2013 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia na kierunku „Stosunki Międzynarodowe” (studia I stopnia):
I rok studiów:
- studia stacjonarne: 4.000,-zł (semestr: 2.000,- zł).
Przy wpłacie za cały rok akademicki do 16.09.2013 r.: 3.800,-zł (2.000,- zł za semestr zimowy, 1.800,- zł za semestr letni),

- studia niestacjonarne – 3.500,- zł (semestr – 1.750,- zł).
Przy wpłacie za cały rok akademicki do 16.09.2013 r.: 3.400,-zł (1.750,- zł za semestr zimowy, 1.650,-zł za semestr letni).

Czesne za semestr zimowy dla studentów I roku płatne jest do 16.09.2013 r., natomiast za semestr letni do 28.02.2014 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon kontaktowy: 33 810 01 89 w. 200