Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul.A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. 33 810 01 89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych

Opis kierunku

AAzwiń
W roku akademickim 2013/2014 zapraszamy na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE na specjalnościach:
1. Logistyka i biznes międzynarodowy
2. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
3. Administracja europejska
4. Bezpieczeństwo międzynarodowe

Wykształcona kadra po specjalności „Logistyka i biznes międzynarodowy” będzie zdolna wykorzystać wiedzę do:
- opracowywania strategii integracji przedsiębiorstwa
- zarządzania infrastrukturą logistyczną w działalności firmy.

Sektor turystyki zyska świetnie wyszkolonych pracowników po specjalności „Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym” w zakresie:
- przygotowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
- wdrażania e-narzędzi w funkcjonowaniu firmy turystycznej.

Specjalność „Administracja europejska” przygotowuje do pracy w:
- administracji samorządowej każdego szczebla
- instytucjach krajowych i unijnych.

Absolwenci specjalności „Bezpieczeństwo międzynarodowe” uzyskają kompetencje w zakresie m.in.:
- narodowego i międzynarodowego wymiaru bezpieczeństwa,
- organizacji działań w sytuacjach kryzysowych.

Na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE zajęcia prowadzi wybitna kadra naukowa, członkowie prestiżowych instytucji takich jak: Instytut Prawa Międzynarodowego w Genewie, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, Wiedeński Instytut Międzynarodowych Analiz Porównawczych nad Gospodarką. Nasza kadra wykłada na najbardziej znanych uczelniach krajowych i zagranicznych takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Lwowski, Uniwersytet Boloński i wielu innych.

Dzięki atrakcyjnemu programowi nauczania oraz wybitnej kadrze naukowej studia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE pozwalają na podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Program kształcenia realizowany na specjalnościach przygotowuje m.in. do:
- wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych
- efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i sprzedażą oferty turystycznej
- działalności dla społeczności lokalnej na szczeblu administracji samorządowej
- pracy zawodowej w mediach i polityce, a także organizacjach pozarządowych
- zarządzania kryzysowego i planowania strategii bezpieczeństwa
- operowania instrumentami finansowymi oferowanymi przez Unię Europejską
- elastycznego reagowania na potrzeby współczesnego rynku pracy
- podejmowania zadań wynikających ze specyfiki Regionu

Na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów partnerskich w ramach Programu Erasmus, studenci kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE mają możliwość odbycia części studiów w następujących uczelniach:
- Uniwersytet w Bremie (Niemcy)
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku (Słowacja)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia magisterskie (II stopnia):

- wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub na stronie internetowej: www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl)
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- kopia świadectwa dojrzałości,
- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (oryginał lub odpis),
- kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- kopia suplementu do dyplomu,
- 3 fotografie legitymacyjne (30x42 mm),
- kopia dowodu osobistego (obie strony),
- kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Okres rekrutacji: od 03. czerwca 2013 r. do 27. września 2013 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia na kierunku „Stosunki Międzynarodowe” (studia II stopnia): 4.200,- zł (semestr – 2.100,- zł ).

Czesne za semestr zimowy płatne jest do 16.09.2013 r., za semestr letni do 28.02.2014 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon kontaktowy: 33 810 01 89 w. 200