Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul.A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. 33 810 01 89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
1.Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Student specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" ma do wyboru jeden z modułów specjalizacyjnych:
- Opieka nad dzieckiem
- Opieka nad osobą starszą
- Opieka nad przewlekle chorym


Atrakcyjność i oryginalność zajęć na kierunku PEDAGOGIKA gwarantują wybitni nauczyciele akademiccy, członkowie prestiżowych towarzystw naukowych, autorzy cenionych prac naukowych, a także uznani w środowisku zawodowym praktycy.

Wiarygodnym i w pełni obiektywnym potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA jest pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej przedłużająca Uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku na najdłuższy, 6-letni okres do roku akademickiego 2015/16, a także nadanie Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA.

Nowoczesna formuła programu kształcenia obejmuje treści podstawowe i kierunkowe, a także specjalnościowe i uzupełniające realizowane w ramach tematycznych modułów specjalizacyjnych. Absolwenci uzyskują kompetencje wymagane w pracy zawodowej w placówkach:

- edukacyjnych (np. przedszkolach, szkołach, ośrodkach metodycznych),
- opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych),
- diagnostyczno-terapeutycznych (np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji),
- rehabilitacyjno-terapeutycznych (np. warsztatach terapii zajęciowej, placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, prewentoriach uzdrowiskowych),
- pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, schroniskach, sanatoriach, hostelach, noclegowniach),
- edukacji ustawicznej (np. ośrodkach kształcenia ustawicznego, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, organizacjach działających na rzecz aktywizacji osób starszych),
- wydziałach polityki społecznej jednostek samorządowych w zakresie zadań asystenta rodziny.
Na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów partnerskich w ramach Programu Erasmus, studenci kierunku PEDAGOGIKA mają możliwość odbycia części studiów w następujących uczelniach:
- Uniwersytet Sheffield Hallam (Wielka Brytania)
- Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
- Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku (Słowacja)
- Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie (I stopnia):
- wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub na stronie internetowej Uczelni: www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl
- świadectwo dojrzałości w oryginale,
- kopia świadectwa dojrzałości,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę"),
- 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
- kopia dowodu osobistego (obie strony),
- kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Okres rekrutacji: od 03. czerwca 2013 r. do 27. września 2013 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia na kierunku „Pedagogika” (studia I stopnia):

- studia stacjonarne – 3.800,-zł (semestr – 1.900,- zł ).
Przy wpłacie za cały rok akademicki do 16.09.2013 r. – 3.600,-zł (1.900,- zł za semestr zimowy, 1.700,-zł za semestr letni),

- studia niestacjonarne – 3.500,- zł (semestr – 1.750,- zł).
Przy wpłacie za cały rok akademicki do 16.09.2013 r.– 3.400,-zł (1.750,- zł za semestr zimowy, 1.650,-zł za semestr letni).

Czesne za semestr zimowy dla studentów I roku płatne jest do 16.09.2013 r., natomiast za semestr letni do 28.02.2014 r.

Czesne za semestr zimowy dla studentów I roku płatne jest do 16.09.2013 r., natomiast za semestr letni do 28.02.2014 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon kontaktowy: 33 810 01 89 w. 145