Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul.A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. 33 810 01 89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
1. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne*
* oferta studiów dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach i specjalnościach niekończących się kwalifikacjami nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III

2. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką**
3. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią**
** oferta studiów przewidziana dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogicznego,
o specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, którzy uzyskali kwalifikacje nauczycielskie

4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
5. Pedagogika rodziny
6. Edukacja dorosłych z elementami gerontologii społecznej
7. Terapia zajęciowa

W ramach specjalności 4, 5, 6 i 7 student ma do wyboru jeden z modułów specjalizacyjnych:
- Terapia pedagogiczna
- Mediacje w środowisku szkolnym i rodzinnym
- Edukacja ludzi w okresie później dorosłości
- Asystent rodziny
- Opieka nad dzieckiem
- Opieka nad osobą starszą
- Asystent osoby niepełnosprawnej

Nowoczesna formuła programu kształcenia obejmuje treści podstawowe i kierunkowe, a także specjalnościowe i uzupełniające realizowane w ramach tematycznych modułów specjalizacyjnych.

Atrakcyjność i oryginalność zajęć na kierunku PEDAGOGIKA gwarantują wybitni nauczyciele akademiccy, członkowie prestiżowych towarzystw naukowych, autorzy cenionych prac naukowych, a także uznani w środowisku zawodowym praktycy.

Absolwenci uzyskują kompetencje wymagane w pracy zawodowej w placówkach:

- edukacyjnych (np. przedszkolach, szkołach, ośrodkach metodycznych),
- opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych),
- diagnostyczno-terapeutycznych (np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji),
- rehabilitacyjno-terapeutycznych (np. warsztatach terapii zajęciowej, placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, prewentoriach uzdrowiskowych),
- pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, schroniskach, sanatoriach, hostelach, noclegowniach),
- edukacji ustawicznej (np. ośrodkach kształcenia ustawicznego, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, organizacjach działających na rzecz aktywizacji osób starszych),
- wydziałach polityki społecznej jednostek samorządowych w zakresie zadań asystenta rodziny.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia magisterskie (II stopnia):

- wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, pok. nr 1 (parter) lub na stronie internetowe: www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl)
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- kopia świadectwa dojrzałości,
- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (oryginał lub odpis),
- kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- kopia suplementu do dyplomu,
- 3 fotografie legitymacyjne (30x42 mm),
- kopia dowodu osobistego (obie strony),
- kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Okres rekrutacji: od 03. czerwca 2013 r. do 27. września 2013 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia na kierunku „Pedagogika” (studia II stopnia): 4.200,- zł (semestr – 2.100,- zł ).

Czesne za semestr zimowy płatne jest do 16.09.2013 r., za semestr letni do 28.02.2014 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon kontaktowy: 33 810 01 89 w. 145