Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
specjalności:
• dziennikarstwo 2.0
• media w kulturze i edukacji
• public relations
• produkcja radiowo-telewizyjna
• logistyka mediów
typ studiów: studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) – 2 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

tytuł po ukończeniu studiów: uzyskanie tytułu zawodowego magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zakresie obranej specjalności

Zasady rekrutacji

AAzwiń
A. STUDIA STACJONARNE
Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m.in. politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo itd.
Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nieposiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.).
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. W sytuacji uzyskania tej samej średniej ocen pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według następującego kryterium:
75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
25% – średnia ocena z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).
Student zobowiązany jest do przedstawienia, w formie pisemnej, średniej ocen ze studiów oraz z suplementu.
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy określony przez Senat UPJPII limit przyjęć, o przyjęciu decydować będą wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

B. STUDIA NIESTACJONARNE
Na studia niestacjonarne płatne przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m.in. politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo itd.
Dla studiów niestacjonarnych podstawę przyjęć na studia drugiego stopnia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagane dokumenty.
Na studia II stopnia przyjmowani są kandydaci według kolejności zgłoszeń i wyników postępowania kwalifikacyjnego w sytuacji przekroczenia limitu miejsc ustalonego przez Senat UPJPII.
Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się cotygodniowo w piątek po popołudniu od godz. 13.15 i w sobotę od 8.00 do 20.00.