Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nauki o rodzinie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku (Nauki o Rodzinie) lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m. in. psychologię, pedagogikę, socjologię, pracę socjalną.
Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nie posiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według konkursu ocen z dyplomu i suplementu w skali: 75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 25% – średnia ocen z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).

Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.