Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność:
• dziennikarstwo 2.0
• media w kulturze i edukacji
• public relations
• realizacja radiowo-telewizyjna
• logistyka mediów

typ studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie – 3 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

tytuł po ukończeniu studiów: uzyskanie tytułu zawodowego licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zakresie obranej specjalności

DODATKOWE INFORMACJE
1. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:
• dziennikarstwo 2.0
• media w kulturze i edukacji
• public relations
• realizacja radiowo-telewizyjna
• logistyka mediów
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.
2. Celem specjalności na studiach II stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo 2.0” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach mediów cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych oraz dziennikarstwa internetowego w nowych uwarunkowaniach Web. 2.0. Specjalność „media w kulturze i edukacji” przygotowuje kadrę profesjonalnych animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego. Czwarta specjalność „realizacja radiowo-telewizyjna” ma na celu przygotować fachowców w obszarze praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: realizatorów, operatorów, montażystów itd. Piąta specjalność „logistyka mediów” przygotowuje fachowców w zakresie nowych technologii informacyjnych, organizacji i zarządzanie mediami, ekonomiki mediów, projektowaniem i funkcjonowaniem organizacji i instytucji medialnych.
3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.
4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• zarządzanie kulturą i mediami;
• logistyka mediów
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.
5. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z pięciu w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych przy użyciu nowych technologii (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w obszarze kultury medialnej, edukacji i animacji medialnej, public relations, realizacji radiowo-telewizyjnej oraz w obszarze logistyki mediów. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz w zakresie organizacji i zarządzania mediami. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów I stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.
6. Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów II stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na tym samym kierunku według zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” (z prawem pierwszeństwa przy takiej samej ilości punktów według zasad rekrutacji na studia II stopnia).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
A. STUDIA STACJONARNE
„Nowa matura”
1. Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów na maturze, tj. języka polskiego lub matematyki oraz do wyboru: historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie.
2. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.

„Stara matura”
1. Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski oraz do wyboru: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy).
2. Rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie:
• autoprezentacja osiągnięć i oczekiwań kandydata;
• uzasadnienie motywacji wyboru studiów;
• predyspozycje i zamierzone cele na wybranym kierunku.

W rozmowie kwalifikacyjnej będzie brana także pod uwagę znajomość zagadnień zawartych w następującej literaturze:
• Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000.
• A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media, Kraków 2011.
W obliczeniu końcowym 70% oceny stanowi świadectwo dojrzałości a 30% ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego.
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku.
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,3).
4. Jeżeli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

B. STUDIA NIESTACJONARNE
Na studia niestacjonarne płatne przyjmowani są kandydaci po „nowej” i „starej maturze” według kolejności zgłoszeń i konkursu świadectw w sytuacji przekroczenia limitu miejsc ustalonego przez Senat UPJPII.
Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się cotygodniowo w piątek po popołudniu od godz. 13.15 i w sobotę od 8.00 do 20.00.