Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Teologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
specjalność:
Katechetyczno-pastoralna - studia pozwalają zdobyć specjalizację z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii praktycznej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa kanonicznego. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra teologii.

Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra teologii. Dla zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych do nauczania religii w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej każdego typu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
kryteria kwalifikacji:
1. 70 % oceny końcowej stanowi średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości
2. 30 % ocena otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej

"Nowa matura"
Konkurs świadectw wg punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.

"Stara matura"
Konkurs świadectw, w którym będą brane pod uwagę oceny z matury z części pisemnej i ustnej.
Na I rok studiów bez rozmowy kwalifikacyjnej przyjmowani są:
• laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego,
• studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia z dotychczasowych studiów 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego Dziekana na podjęcie studiów na II kierunku,
• absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich.

"Nowa matura" i "Stara matura"
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z wiedzy religijnej w zakresie nauczania w szkole średniej oraz podstawy i predyspozycje (dotychczasowa działalność społeczno-religijna, wolontariat, działalność charytatywna, uczestnictwo w życiu lokalnych grup młodzieżowych, konkursy, olimpiady) umożliwiające właściwy przebieg procesu kształcenia w trakcie studiów teologicznych.

Przedmiotem rozmowy będą tematy dotyczące problemów zaprezentowanych w załączonej literaturze:
• Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
• Jan Paweł II, Encykliki : Redemptor hominis, Redemptoris Mater, Evangelium vitae, Ecclesia de Eucharystia
• Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est
• Franciszek Adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Adres:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 305
tel. 12 421 89 45, 12 370 86 12
e-mail: WT@upjp2.edu.pl