Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

ul.Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 848-28-63
fax. (59) 848-28-67
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie

Opis kierunku

AAzwiń
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku realizuje studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, w formie 3-letnich studiów niestacjonarnych o praktycznym profilu kształcenia, w dziesięciu specjalnościach do wyboru:
1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
2. Zarządzanie Administracją Publiczną i Organizacjami
Pozarządowymi
3. Zarządzanie Finansami
4. Transport -Spedycja-Logistyka (TSL)
5. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
6. Menedżer Bezpieczeństwa Cywilnego
7. Rachunkowość – nowość!
8. Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii – nowość
9. Menedżer Sprzedaży – nowość!
10.Zarządzanie Projektami – nowość!

Oferta edukacyjna Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz sygnały płynące z otoczenia biznesowego uczelni. Pozwala to na skuteczną współpracę z pracodawcami oraz możliwość nabycia przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności
i kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować studia II stopnia – uzupełniające, magisterskie lub studia podyplomowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja on-line
www.whsz.slupsk.pl/rekrutacja

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej
rejestracji kandydatów WHSZ w Słupsku,
- kwestionariusz osobowy,
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
- kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- kopia dowodu osobistego,
- aktualne zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej,
- 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne kandydata
- kopia dowodu wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 01 czerwca 2015r. do 30 września 2015r.

Opłaty

AAzwiń
Czesne za semestr:
opłata jednorazowa - 1.600,00 zł
lub 5 rat po - 340,00zł